Zlecenie naprawy/usługi serwisowej - R&D Tech Sp. z o.o.
Lewy górny narożnik
Prawy górny narożnik
Lewy dolny narożnik
Prawy dolny narożnik
FlagaFlagaFlaga
Aluminium
Stal
PCV
Narzędzia
Logistyka

Zlecenie naprawy/usługi serwisowej


Zlecenie naprawy/usługi serwisowej - Generator dokumentu PDF


Zleceniodawca

Zakres zlecenia

Uruchomienie
Naprawa
Montaż

Opis usterki

Informacje dotyczące urządzenia

Dodatkowe zasoby (np. zdjęcia)

Adres zakładu produkcyjnego

Zleceniodawca akceptuje możliwość rozszerzenia niniejszego zlecenia o zakres konieczny do jego całkowitego wykonania, jaki może okazać się niezbędny w trakcie wykonywania usługi serwisowej. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w przypadku rozszerzenia zlecenia będzie obowiązany do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu

W związku z wymogami ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikami podatku VAT o numerze NIP: (podanym powyżej). Zleceniodawca niniejszym uprawnia Zleceniobiorcę o wystawienia na jego rzeczy faktury elektronicznej

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku gdy reklamowane urządzenie zostanie uznane sprawne, a reklamacja zostanie uznana przez Zleceniobiorcę za bezpodstawną, Zleceniodawca ponosi w całości wszelkie koszty, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, koszty transportu oraz koszty ubezpieczeń przesyłki

Przepisz tekst z obrazka

Pobierz PDF
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest R&D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kostrzyńskiej 9, 65-127 Zielona Góra, tel. 684557101, e-mail: office@randdtech.pl
  • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora
  • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające zarządzające stroną www oraz podmioty zaangażowane w temat kontaktu
  • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
  • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Wczytywanie
Polityka ciasteczekPrzeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.